ÚVODNÍ STRANA

Vítejte na webových stránkách společnosti Kudrlička & Partners, advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice. Společnost vznikla a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích ke dni 1. 10. 2012. 

Jediným předmětem podnikání této společnosti je výkon advokacie podle zákona č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, v platném znění (dále jen „zákon o advokacii“) a jejími společníky jsou pouze advokáti, kteří mohou vykonávat advokacii jako společníci společnosti s ručením omezeným.

o NÁS

JUDr. Roman Kudrlička

Profil advokáta:

 • Právní služby v kanceláři poskytuje v současné době JUDr. Roman Kudrlička, advokát zapsaný v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou v Praze, pod číslem 03526 ke dni 1.7.1996.
 • JUDr. Roman Kudrlička absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1985, v roce 1989 zde získal titul doktor práv.
 • V letech 1991 – 1996 byl JUDr. Roman Kudrlička činný jako komerční právník, když byl zapsán v seznamu komerčních právníků vedeném Komorou komerčních právníků v Praze podle zákona č. 209/1990 Sb.
 • V roce 2000 absolvoval JUDr. Roman Kudrlička studium na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
 • JUDr. Roman Kudrlička je členem sekce pro duševní vlastnictví České advokátní komory v Praze a členem Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví se sídlem v Praze.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Pro naše klienty poskytujeme právní služby v souladu se zákonem o advokacii ve všech věcech, zejména se jedná o:

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • dědické právo
 • korporátní právo
 • trestní právo
 • správní právo
 • přestupkové právo
 • stavební právo
 • insolvenční právo
 • exekuční právo
 • autorské právo
 • průmyslová práva
 • nekalosoutěžní právo

ijímáme též peníze a listiny do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Provádíme ověřování podpisu podle § 25a zákona o advokacii v případech, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala

(dále jen „prohlášení o pravosti podpisu“).

Můžeme pomoci s vyhledáním kontaktu na notáře, soudního exekutora nebo soudního znalce.

Odměna

 • Podle § 22 odst. 1 zákona o advokacii se advokacie vykonává zpravidla za odměnu; od klienta lze žádat přiměřenou zálohu. Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.
 • Odměnu advokátů a náhrady advokátů za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).
 • Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně, nestanoví-li tato vyhláška jinak.
 • Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou.
 • Způsob výpočtu odměny (smluvní/mimosmluvní) v konkrétním případě, odhad její celkové výše a případnou zálohu projednáme s klientem při prvním jednání nebo kdykoliv na jeho žádost.
 • Naše společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. K vyúčtované odměně je tedy nutno vždy připočítat 21% DPH.

KDE NÁS NAJDETE

Data map
Data map ©2019 Google
Data mapData map ©2019 Google
Data map ©2019 Google
Mapa
Satelitní

KONTAKTY

Vytvořte si  web zdarma